Algemene voorwaarden moeten begrijpelijk zijn. Dus hier vind je geen moeilijk leesbare teksten, maar duidelijke taal.
 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de tijd die je hebt om de koop ongedaan te maken. Dat is wettelijk geregeld. Momenteel is dat 14 dagen.
2. Consument: dat ben jij. Je koopt geen producten van mij met de bedoeling om die zelf weer te verkopen.
3. Dag: betekent een kalenderdag. Dus zaterdag en zondag tellen mee;
4. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die jij en ik via internet/telefoon/e-mail afsluiten voor het leveren van bier en/of aanverwante producten / diensten.
5. Dienst: een activiteit die ik voor jou organiseer of laat organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een workshop of proeverij;
6. Digitale inhoud: gegevens die digitaal (dus niet fysiek) geleverd worden. Denk bijvoorbeeld aan een waardebon of een boek in PDF vorm;
7. Herroepingsrecht: is jouw recht om binnen de bedenktijd de koop ongedaan te maken;
8. Ondernemer: dat ben ik (zie artikel 2)

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Elmer van der Mooren
Handelend onder de naam/namen: speciaalbierwebshop.nl
Vestigingsadres: Multatulistraat 65, Groningen

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alles wat ik via de webshop / e-mail etcetera aanbied.
2. Als je iets van mij koopt ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
3. Deze algemene voorwaarden staan op de website.
4. In sommige gevallen kunnen er specifieke voorwaarden gelden voor een product of dienst. Dat vermeld ik in de beschrijving van het product of dienst.

Artikel 4 – De overeenkomst
1. Je krijgt van mij een digitale bevestiging van de koop.
2. Ik zorg er voor dat jouw gegevens veilig worden bewaard en dat je veilig kunt betalen.
3. Binnen de wettelijke bedenktijd mag je de koop ongedaan maken. Zie verder artikel 7.
4. Als je niet tevreden bent over wat ik heb geleverd, geldt artikel 11 en 12.

Artikel 5 – Het aanbod
1. Ik span mij in de producten of diensten nauwkeurig te omschrijven. Dat geldt ook voor het aantal producten dat ik op voorraad heb en de verkoopprijs.
2. Als er producten zijn met een korte houdbaarheidsdatum zorg ik er voor dat dit duidelijk is vermeld in de productomschrijving.
3. Als een product is uitverkocht, krijg je geen garantie dat het op een later moment tegen dezelfde prijs weer wordt aangeboden.
4. Als ik een fout maak in de beschrijving van producten of diensten kan ik dat niet als excuus gebruiken. Alleen in het geval dat je weet of zou kunnen weten dat ik een fout heb gemaakt, ben ik niet verplicht om de producten of diensten te leveren.
5. Het zou kunnen voorkomen dat een product of dienst uitverkocht wordt terwijl jij je bestelling nog niet hebt afgerond. In dat geval heb je helaas pech, want ik heb geen oneindige voorraden.

Artikel 6 – De prijs
1. Als het nodig is om de prijs van een product of dienst te veranderen, geldt de oude prijs niet meer.
2. De prijs die je ziet tijdens je bestelling is vast, behalve als het BTW-tarief gewijzigd wordt voordat ik heb kunnen leveren.
3. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. Je mag de aankoop van een product gedurende de bedenktijd ongedaan maken. Je bent niet verplicht om hier een reden voor te geven.
2. De bedenktijd gaat in op het moment dat je de producten hebt ontvangen. Als je meerdere zendingen ontvangt, gaat het om de laatste zending.
3. Nadat je hebt gemeld dat je een product terug wil sturen, moet je dat binnen 14 dagen doen.
4. Je krijgt van mij instructies over het terugsturen van producten. Zorg in elk geval voor een goede verpakking.
5. Als je een abonnement afsluit geldt dit artikel alleen voor de eerste zending.
6. Producten met een korte houdbaarheidsdatum (zie artikel 5) kun je niet terug sturen.
7. Als je het product openmaakt en opdrinkt of opeet, kun je het uiteraard niet meer terugsturen.
8. Als je producten terugstuurt, verwacht ik dat je er zorgvuldig mee bent omgegaan. Specifiek voor bier betekent dit onder andere dat je het koel en donker bewaart.
9. Je betaalt zelf de kosten van het terugsturen, tenzij ik aanbied om ze te komen halen of wanneer je de hele bestelling terugstuurt.

Bij diensten en digitale inhoud:
10. Je mag de aankoop van een dienst of digitale inhoud gedurende de bedenktijd ongedaan maken. Je bent niet verplicht om hier een reden voor te geven.
11. De bedenktijd gaat in op het moment dat je de digitale inhoud of bevestiging van een dienst hebt ontvangen. Als dit in delen gebeurt, gaat het om het laatste deel.
12. Als je een abonnement afsluit geldt dit artikel alleen voor de eerste levering.
13. Als je al gebruik hebt gemaakt van de dienst, heb je geen recht meer om de koop ongedaan te maken.
14. Als voor de dienst een specifiek (ingangs)moment geldt die al verstreken is, heb je geen recht om de koop ongedaan te maken. Dit geldt ook als je er geen gebruik van hebt gemaakt.
15. Als je de digitale inhoud al hebt gebruikt, heb je ook geen recht om de koop ongedaan te maken. Als ik niet vast kan stellen of je de inhoud al hebt gebruikt (bijvoorbeeld bij een boek in PDF vorm) ga ik er vanuit dat je de inhoud al hebt gebruikt.

In alle gevallen geldt:
16. Als je de koop ongedaan wilt maken, kun je het modelformulier (zie bijlage 1) gebruiken, maar je mag ook e-mail of telefoon gebruiken.
17. Je krijgt van mij een bevestiging dat je de koop ongedaan wilt maken.
18. Je krijgt je geld binnen 14 dagen na melding terug, behalve als ik het product nog niet terug heb gekregen en jij niet kunt aantonen dat je het hebt verzonden.
19. Ik betaal je op dezelfde manier terug als jij hebt betaald. Je mag ook akkoord gaan met een andere methode.
20. Je krijgt ook de verzendkosten terug als je alle producten terug stuurt. Als jij hebt gekozen voor een duurdere verzendmethode, krijg je de kosten van de goedkoopste verzendmethode terug.
21. Je kunt de koop niet ongedaan maken als er iets speciaal voor jou is besteld of bestemd.
22. Wees je er van bewust dat je moet kunnen bewijzen dat je de voorwaarden in dit artikel hebt opgevolgd.

Artikel 8 – Betaling
1. Als je kiest voor een andere betaalmethode dan iDeal, kunnen daarvoor extra kosten worden gerekend. Deze worden vermeld als je kiest voor een betalingsmethode.
2. Als je achteraf betaalt, heb je daar 14 dagen de tijd voor.
3. Je krijgt één keer een herinnering als je niet op tijd betaalt.
4. Als je dan niet binnen 14 dagen betaalt, moet je de wettelijke rente en incassokosten betalen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= . De incassokosten zijn minimaal € 40,=.
5. Zo lang je niet hebt betaald, blijf ik eigenaar van de producten.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. Ik zal zorgvuldig de bestelde producten en diensten leveren.
2. Dat doe ik uiterlijk binnen 30 dagen nadat je een bevestiging van de koop hebt gekregen. Behalve in het geval dat we iets anders hebben afgesproken.
3. Producten worden geleverd op het adres dat je hebt doorgegeven.
4. Diensten worden geleverd op de plaats die is beschreven in de productomschrijving.
5. Als je bestelling niet helemaal kan worden geleverd, krijg je daarvan bericht. Als je wilt mag je dan de koop terugdraaien. In geval betaal ik je per omgaande terug.
6. Je mag verwachten dat de producten onbeschadigd bij jou aankomen.

Artikel 10 – Abonnementen
1. Je mag een abonnement voor onbepaalde tijd altijd opzeggen. Doe dit minimaal 1 maand voordat je wilt dat het abonnement stopt.
2. Een abonnement voor een bepaalde tijd wordt niet automatisch verlengd.

Artikel 11 – Garantie
1. Je hebt een wettelijke garantie dat de geleverde producten en diensten deugdelijk en bruikbaar/consumeerbaar zijn.
2. Je hebt geen garantie op smaak, want smaken verschillen.

Artikel 12 – Klachten
1. Als je klachten hebt, meld die dan binnen 7 dagen bij mij.
2. Je krijgt van mij binnen 14 dagen een reactie.

Artikel 13 – Geschillen
1. Als wij het niet eens worden, is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.